Istaknuto

Svi natječaji

NADLEŽNOSTNAZIV PROGRAMAMOGUĆI PRIJAVITELJIPOČETAK PRIJAVEROK ZA PRIJAVUCILJ/SVRHAIZNOS BESPOVRATNE POTPORESTATUSVIŠE
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaPovećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a- faza IIMala i srednja poduzeća doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.Ukupno: 15.200.000,00 HRK
Indikativni iznos potpore: 45-85%
U NAJAVI
Ministarstvo zaštite okoliša i energetikePovećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijamamali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici10.10.2017.17.01.2018.Poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20%Ukupno: 114.000.000,00 HRK
Min: 350.000,00 HRK
Max: 20.000.000,00 HRK
OTVOREN
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetomJavni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanjaPoslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavci koji će kroz provedbu programa inovativnog zapošljavanja zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju na otvorenom tržištu rada27.09.2017.27.10.2017.Inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom, pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom.Ukupan iznos sredstava 40.000.000,00 HRK koji će biti razdijeljen među odabranim projektimaOTVOREN
Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«Šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.16.10.2017.15.12.2017.Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi Od 5.000,00 do 30.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore: do 50%
U NAJAVI
Europski socijalni fondPodrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupinaJedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva22.9.2017.31.12.2019.Povećanje mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.Najniži iznos bespovratnih sredstava: 350.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaInovacije novoosnovanih MSP - Faza II (3d2.1.3)Mali i srednji poduzetnici29.9.2017.Razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 76.000.000,00 HRK
Indikativni intenzitet potpore iznosi 85%
U NAJAVI
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaPovećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a- faza II (3d1.4)Mali i srednji poduzetnici30.11.2017.Doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 15.200.000,00 HRK.
Indikativni intenzitet potpore iznosi između 45% – 85%
U NAJAVI
APPRRRObnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Fizičke i pravne osobe proizvođači vina upisani u Upisnik poljoprivrednika01.10.2017.01.12.2017.U okviru navedene operacije omogućava se potpora za krčenje zaraženih vinograda te podizanje novih nasada vinograda.100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.U NAJAVI
Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu ProgramaINTERREG Central Europe – 3. poziv na dostavu projektnih prijedlogajavne i privatne organizacije iz regija središnje Europe.“Suradnja iznad granica kako bismo gradove i regije središnje Europe učinili boljim mjestima za život i rad“ukupno: 231.000.000 €U NAJAVI
APPRRRPromidžba na tržištima trećih zemalja (Vinska omotnica)Fizičke i pravne osobe proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar, javna tijela koja predstavljaju proizvođače vina, udruge proizvođača vina, zadružni savezi06.09.2017.29.09.2017.Dozvoljena ulaganja unutar mjere su: objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet), ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske....Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.
Do 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
OTVOREN
Ministarstvo poljoprivredeNatječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2017. godiniLovoovlaštenici (pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova25.8.2017.15.11.2017.Provedba mjera za sprječavanje šteta od divljači i jačanje suradnje između svih korisnika prostora kako bi se uz zajedničke napore smanjile štete od divljači bilo kroz upotrebu kemijskih ili mehaničkih barijera bilo kroz održavanje brojnog stanja divljači u broju kojem ne ugrožava gospodarsko stanje, odnosno u broju u kojem divljač čini prihvatljive ili podnošljive šteteUkupan iznos: 500.000,00 HRK
Max iznos 10.000,00 HRK
OTVOREN
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaMala poljoprivredna gospodarstva (SO 2.000 EUR do 7.999 EUR)15.11.2017.15.12.2017.Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda...15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednostiU NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, tipa operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicimaMladi poljoprivrednici (SO 8.000 EUR do 49.999 EUR)27.10.2017.27.12.2017.Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda...50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednostiU NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaPoljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika, fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti (SO od najmanje 2.000 EUR)13.10.2017.13.12.2017.Ulaganje u turizam u ruralnom području, tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina, pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu, prerada, marketing i izravna prodaja proizvodaMin iznos: 3.500,00 EUR
Max iznos: 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tipa operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturuŠumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave16.08.2017.22.12.2017.Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljištaUkupan iznos: 37.500.000,00 HRK
Min: 10.000,00 EUR
Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
OTVOREN
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
,tipa operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke grupe/organizacije20.09.2017.20.11.2017.Korištenje obnovljivih izvora energijeMin: 5.000,00 EUR
Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišPravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke grupe/organizacije15.12.2017.15.2.2018.Min: 5.000,00 EUR
Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaPravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke grupe/organizacije15.12.2017.15.2.2018.Sektori:
-voće i povrće (SO veća od 6.000 EUR,
-stočarstvo i peradarstvo (SO veća od 8.000 EUR)
Min: 5.000,00 EUR
Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaPravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke grupe/organizacije20.12.2017.20.02.2018.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori
Min: 5.000,00 EUR
Max: 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
U NAJAVI
APPRRR i Ministarstvo poljoprivredePodmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima – provedba tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaPravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika04.08.2017.01.12.2017.OTVOREN
Ministarstvo turizma RHProgram razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
jedinice područne (regionalne) samouprave – županije, jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine07.08.2017.15.09.2017.Poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao
jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija
Ukupno: 20.000.000,00 kn
Plaže: min 200.000,00kn,
Centri za posjetitelje i javna tur. infrastruktura: min: 100.000,00kn
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaStipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjimaUčenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim
zanimanjima
01.09.2017.13.10.2017.Povećati interes mladih za obrazovanjem, usvajanje ključnih vještina i kompetencija i osigurati kvalitetno obrazovane kadrove u deficitarnim obrtničkim zanimanjimaUkupno: 18.000.000,00 kn
750,00kn po učeniku
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaNaukovanje za obrtnička zanimanjaMikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove)01.09.2017.10.11.2017.Poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u
obrazovanju učenika
Ukupno: 5.000.000,00 kn
Min: 15.000,00 kn
Max: 150.000,00 kn
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaInternacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podrškupoduzetničke potporne institucije, poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije, udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije01.08.2017.31.12.2017.Potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzećaUkupno: 38.000.000,00 kn
Min: 760.000,00 kn
Max: 7.600.000,00 kn
OTVOREN
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EUProgram ulaganja u zajednicujavno-pravni subjekti, vlasnici objekata javne namjene u kojima pružaju usluge za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba u zajedniciProgramom se doprinosi jačanju socijalne kohezije lokalne zajednice i daljnjoj fizičkoj obnovi pojedinih područja te očuvanju kulturne baštineOTVOREN
Ministarstvo kulture Republike HrvatskePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinusamostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi..15.07.2017.15.09.2017.stavljanje hrvatske kulture u europski kontekst, promicanje međukulturnog dijaloga, razvoj civilnoga društvaOTVOREN
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politikuPodrška programima usmjerenim mladimajedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva5.7.2017.11.9.2017.Opći cilj programa jest povećati socijalnu uključenost mladihUkupno: 12.000.000,00 kn
Ukupan iznos dodatno je raspodijeljen, ovisno o tome na
koju od dvije skupine aktivnosti se odnos
OTVOREN
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske„Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“organizacija civilnog društvaPoziva je promicanje doprinosa civilnoga društva ekonomskoj i društvenoj koheziji putem obrazovanja za održivi razvoj.Ukupno: 18.500.000,00 kn
Min: 400.000,00 kn
Max: 1.500.000,00 kn
U NAJAVI
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustavaPoziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi" - program zapošljavanja ženajedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije30.6.2017.31.12.2020.Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otokeUkupno: 400.900.000,00 kn
Min: 900.000,00 kn
Max: 10.000.000,00 kn
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaPružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)potporne institucije za poduzetnike30.6.2017.1.10.2017.Osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištuUkupno: 22.800.000,00 kn
Min: 100.000,00 kn
Max: 600.000,00 kn
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaInternacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podrškurazvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori31.08.2017.Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima Min: 760.000,00 kn
Max: 7.600.000,00 kn
OTVOREN
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivredeNatječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje-23.05.2017.18.09.2017.-Ukupno: 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednostiOTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaCertifikacijom proizvoda do tržišta mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici03.05.2017.29.12.2017.Pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Min: 20.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaRazvoj infrastrukture poduzetničkih zona jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave21.04.2017.22.09.2017.Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture.Min: 1.000.000,00 HRK,
Max: 10.000.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaInternacionalizacija poslovanja MSP-ova mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici29.03.2017.31.12.2017.Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.Min: 100.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaKomercijalizacija inovacija u poduzetništvu mali i srednji poduzetnici09.12.2016.31.12.2017.Podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.
Min: 760.000,00 HRK
Max: 7.600.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeUnaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1-25.07.2016.31.12.2019.Podrška procesu deinstitucionalizacije u RH putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.
Predmet poziva:stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb.
Min: 150.000,00 HRK
Max: 15.120.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unijeUnapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1-18.07.2016.31.12.2019.Podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.Ukupno: 71.424.800,00 HRK
Min: 152.000,00 HRK
Max: 15.200.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeUnaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1-18.07.2016.31.12.2019.Podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.Ukupno: 107.294.118,00 HRK
Min: 150.000,00 HRK
Max: 9.000.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti-18.07.2016.31.12.2020.Osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijemaUkupno: 173.000.000,00 HRK
Min(OB): 3.500.000,00 HRK
Min (KBC): 3.500.000,00 HRK
Max: 20.000.000,00 HRK
OTVOREN
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstvaNatječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacijemalo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, ribarstvo, istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, zapošljavanjePotpora za inovacije u ribarstvu, uključujući gospodarski ribolov na moru i ribolov na slatkim vodama.-U NAJAVI
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstvaNatječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacijemalo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, ribarstvo, istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, zapošljavanjePotpora za inovacije u akvakulturi (marikultura i slatkovodna akvakultura)Ukupno: 60.000.000,00 HRK. Od toga 45.000.000,00 HRK je proračun Europske unije, a 15.000.000,00 HRK državni proračun RH.U NAJAVI